Dingle Druïd Julí Malone

Julí Malone
23 maart: Workshop met Dingle Druïd Julí Malone

For English text: scroll down this page.

Ervaar een dag vol verbinding en natuurmagie met Julí Malone, de Druïde uit Dingle, Ierland. Er is een middagceremonie, een gezamenlijk diner en een avond vuurceremonie.

“Het hart van de mensheid ontwaakt met de Ierse godin Bridget”
In deze workshop leer je de Ierse Godin Bridget kennen en maak je kennis met de werkzijze van een Ierse druïde. Zij nodigt ons uit om een nieuwe weg vinden voor onszelf en de mensheid. Terwijl het sap in bomen en planten stijgt, komen we samen onder de mantel van Bridget om de droom van onze eigen ziel verkennen.

De middag begint met het openen van de heilige cirkel door het aanroepen van de windrichtingen. Dan maken we kennis met het pad van de Ierse druïde en met de godin Bridget, die we in ons hart gaan verwelkomen. Julí vertelt ons over haar werk als druïde. Ze leert ons hoe we bewust verbinding kunnen leggen met de grond waarop we leven, hoe we ons kunnen openen voor de plantenverhalen die zichzelf aanbieden om de lente-energie te belichamen.
De ceremonie heeft verder als doel om het hart van de mensheid in onszelf te laten ontwaken, zodat deze energie naar buiten kan stromen en alle mensen van de wereld en wezens van het land met elkaar kan verbinden. Het is nu een krachtige tijd om de opstijgende lente-energie van de aarde te benutten om zo het heilige vrouwelijke, de vernieuwing en de hoop te verspreiden.

Avondvuurceremonie
We stemmen af op grootmoeder Aarde en de geesten van het land.
We laten los wat ons niet meer dient, we tunen in op vergeving en bevrijden ons van oude lasten.
Dan is er de oproep tot het ontwakingsritueel voor de lente, voor reiniging, balans en wedergeboorte, zodat we als ons authentieke zelf in de wereld naar voren kunnen treden, in dit evolutionaire tijdperk, waarin wij kiezen voor vrede, harmonie en hartintelligentie.
De Lente-equinox doet het hart van de mensheid ontwaken.
Met de energie van volle maan van het stijgen van de sapstroom en de Lente-equinox, is dit het moment om in onze kracht van éénheid te stappen en naast elkaar op deze aarde te staan.
Door de transformatie van het element vuur zullen we diep naar binnen reizen om energiek, uitgelijnd en gefocust te herboren worden, voor zowel de droom van ons eigen zielenpad als die van grootmoeder Aarde.

Juli Malone

Als dit je aanspreekt, als het antwoord “ja” is om voorwaarts te gaan als een baken van de hartintelligentie van de mensheid, dan is deze workshop iets voor jou.
Laten we samen iets magisch creëren, laten we reizen naar een nieuwe wereld van vrede en eenheid.
Mogen liefde en het hart van de mensheid de leidende kracht zijn.

Juli Malone

Julí Malone staat bekend als de Dingle Druïde. Ze is een ware beroemdheid in Ierland, bekend van radio, tv, kranten, tijdschriften en social media. Julí is naast druïde transpersoonlijk therapeut, wat betekent dat ze voor haar geneeswijzen spirituele tradities en rituelen integreert. Voor haar therapieën kijkt ze naar de kracht en wijsheid van de planten en druïden.
Oorspronkelijk opgeleid als tuinier en bloemist, richt ze zich nu vooral op kruidengeneeskunde, plantengeestgeneeskunde en vuurrituelen om de heilige genezende gaven van de natuur te delen.
Ze maakt natuurlijke huidverzorgingsproducten in de prachtige tuinwerkplaats bij haar thuis in de buurt van Dingle. Haar magische lotions en drankjes zijn gemaakt met liefde en geneeskrachtige planten om ondersteuning en troost te bieden, van rustgevend badzout tot heerlijke geurkaarsen en zeep. Ook is ze celebrant, priesteres van de Tempel van de Planten en voorganger.
Ze houdt ervan oprechte ceremonies te creëren voor mensen, van welk geloof dan ook. Ze voert ceremonies uit om speciale gelegenheden te markeren en helpt mensen bij het eren, vieren en verwerken van levensgebeurtenissen, waaronder bruiloften, babynaamgeving, verjaardagen, overgangsrituelen en begrafenissen of andere mijlpalen in het leven.

Julí houdt van het leven en de natuurlijke wereld. Of het nu gaat om het organiseren van retraites, workshops, kruidenwandelingen, het maken van natuurlijke huidverzorgingsproducten of het uitvoeren van één-op-één therapieën of groepscirkelceremonies als de Dingle Druïd: ze voelt het als een voorrecht om de geschenken van de planten te delen voor het hogere goed van iedereen.

Datum: 23 maart
Aanvang: 14.00 – 21.30 uur
Kosten: € 125,00 inclusief koffie, thee, diner en snacks
Let op: delen van het programma zijn buiten
Breng je drum mee, als je er eentje hebt
De voertaal is Engels


23 March: Workshop with Dingle Druid Julí Malone

Experience a day full of connection and nature magic with Julí Malone, the Druid from Dingle, Ireland. There is an afternoon ceremony, a communal dinner and an evening fire ceremony.

“The Heart of Mankind Awakens with the Irish Goddess Bridget”
In this workshop you will get to know the Irish Goddess Bridget and you will be introduced to the working methods of an Irish druid. She invites us to find a new path for ourselves and humanity. As the sap rises in trees and plants, we come together under Bridget’s mantle to explore the dream of our own souls.

The afternoon begins with the opening of the sacred circle by invoking the cardinal directions. Then we are introduced to the path of the Irish druid and to the goddess Bridget, whom we will welcome into our hearts. Julí tells us about her work as a druid. She teaches us how to consciously connect with the ground on which we live, how to open ourselves to the plant stories that offer themselves to embody the spring energy.
The ceremony further aims to awaken the heart of humanity within us, so that this energy can flow outward and connect all the people of the world and creatures of the land. Now is a powerful time to harness the earth’s rising spring energy to spread the sacred feminine, renewal and hope.

Evening fire ceremony
We tune in to Grandmother Earth and the spirits of the land.
We let go of what no longer serves us, we tune into forgiveness and free ourselves from old burdens.
Then there is the call to the spring awakening ritual, for cleansing, balance and rebirth, so that we can emerge as our authentic selves into the world, in this evolutionary age, where we choose peace, harmony and heart intelligence.
The Spring Equinox awakens the heart of humanity.
With the full moon energy of sap flow rising and the Spring Equinox, this is the time to step into our power of oneness and stand side by side on this earth.
Through the transformation of the element of fire we will journey deep within to be reborn energized, aligned and focused for both our own soul path’s dream and that of Grandmother Earth.

Bridget Cross

If this resonates with you, if the answer is “yes” to moving forward as a beacon of humanity’s heart intelligence, then this workshop is for you.
Let’s create something magical together, let’s travel to a new world of peace and unity.
May love and the heart of humanity be the guiding force.

Juli Malone

Julí Malone is known as the Dingle Druid. She is well known in Ireland and frequently featured on television, radio, printed press and social media. In addition to being a druid, Juli is a transpersonal therapist, which means that she integrates spiritual traditions and rituals for her healing methods. For her therapies she looks to the power and wisdom of plants and druids.

Originally trained as a gardener and florist, she now focuses on herbal medicine, plant spirit medicine and fire rituals to share nature’s sacred healing gifts.
She makes natural skin care products in the beautiful garden workshop at her home near Dingle. Her magical lotions and potions are made with love and medicinal plants to provide support and comfort, from soothing bath salts to delicious scented candles and soaps. She is also a celebrant, priestess of the Temple of the Plants and pastor.
She loves creating heartfelt ceremonies for people of all faiths. She performs ceremonies to mark special occasions and helps people honor, celebrate and process life events, including weddings, baby namings, birthdays, rites of passage and funerals or other life milestones.

July loves life and the natural world. Whether organizing retreats, workshops, herbal walks, creating natural skin care products or conducting one-on-one therapies or group circle ceremonies as the Dingle Druid, she feels it is a privilege to share the gifts of the plants for the greater good of all.

Date: March 23
Start: 2:00 PM – 9:30 PM
Costs: € 125.00 including coffee, tea, dinner and snacks
Note: part of the ritual is outside
Please bring your drum

Spoken language: English

Direct aanmelden